Анонс! Щорічна міжнародна наукова богословська конференція

ВОЛИНСЬКА ПРАВОСЛАВНА БОГОСЛОВСЬКА АКАДЕМІЯ

Православної Церкви України

запрошує Вас взяти участь в роботі міжнародної богословської наукової конференції на тему:

 

ВІЙНА В УКРАЇНІ: релігійні, геополітичні та культурні виміри ціннісно-світоглядних зіткнень початку XXI ст.

 

Проблематика конференції:

• Ідеологія “русского міра” як підміна православної еклезіології.

• Залучення РПЦ як інструментарію військово-політичних процесів.

• Антагонізм гасла «священної православної війни» і реальні факти порушення законів ведення війни.

• Криза буття помісних церков у контексті єдності Кафоличної Церкви.

• Осмислення цінності людського життя в новій архітектурі світової безпеки.

• Нові реалії релігійного життя в Україні: відтворення ідентичності українського православного церковного життя.

• Православна дияконія – вияв жертовної любові до ближніх у реаліях війни.

• Інститут військового капеланства як  необхідність духовної опіки над військовими.

• Майбутнє медичного капеланства у світлі поствійськової реабілітації.

 

Конференція відбудеться 15 червня 2023 року у Волинській православній богословській академії в онлайн форматі на платформі ZOOM.

Реєстрації учасників о 9:45-10:00.

Початок роботи конференції о 10:00.

 

Заявки на участь у конференції приймаються до 01 червня  2023 року за адресою:

Волинська православна богословська академія, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Градний Узвіз, 5.

Тел.: 097-162-16-85 – прот. Владислав Фульмес.

E-mail: nauka@vpba.org

 

Робочі мови конференції: українська / english

 

Реєстрація: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSce_aW4W2D4O5MEpCPy30GvbRhe8HVre641J8JUbqKAlcu1ww/viewform

 

Інформаційний лист тут

________________________________________________________________________________

 

VOLYN ORTHODOX THEOLOGICAL ACADEMY

Orthodox Church of Ukrainе

invites you to take part  in international scientific theological conference on:

 

WAR IN UKRAINE: religious, geopolitical and cultural dimensions of value-worldview clashes at the beginning of the XXI century

 

 

Subject of the conference:

 The ideology of the “russkii mir” as a replacement for Orthodox ecclesiology.

 Involvement of the Russian Orthodox Church as a set of instruments of military and political processes.

 The antagonism of the slogan “Holy Orthodox War” and the true facts of violations of the laws of war.

 The crisis of existence of local churches in the context of the unity of the Catholic Church.

 Understanding the value of human life in the new global security architecture.

 A new diversity of religious life in Ukraine: reproduction of the identity of Ukrainian orthodox church life.

 Orthodox diaconia as a manifestation of self-sacrificing love for neighbours in the realities of war.

 Institution of military chaplaincy as a necessity of spiritual guardianship of military personnel.

 The future of medical chaplaincy in the light of post-military rehabilitation.

 

The conference will be held on June 15, 2023 at Volyn Orthodox Theological Academy in online format on the ZOOM platform.

Registration of participants at 9: 45-10: 00.

The conference starts at 10:00.

 

Applications for participation in the conference are accepted until June 01, 2023 at:

Volyn Orthodox Theological Academy, Volyn region, Lutsk, street Gradny Uzviz, 5.

Tel.: 097-162-16-85 –Archpriest Vladyslav Fulmes.

E-mail: nauka@vpba.org

 

Working languages: українська / english

 

Registration: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSce_aW4W2D4O5MEpCPy30GvbRhe8HVre641J8JUbqKAlcu1ww/viewform

 

Information sheet here.

Надіслав: VPBAcademy , дата: вт, 01/31/2023 - 09:07