Нормативні документи

1. ЗАГАЛЬНА НОРМАТИВНА БАЗА

1.1. Статут Волинської православної богословської академії
1.2. Ліцензія на провадження освітньої діяльності
1.3. Акредитація освітньої професійної програми «Богослов’я»
1.4. Основні вектори стратегічного розвитку ВПБА
1.5. Положення про Вчену раду ВПБА
1.6. Положення про комісії Вченої ради ВПБА
1.7. Положення про Богословський факультет ВПБА
1.8. Положення про кафедру ВПБА
1.9. Внутрішній статут ВПБА
1.10. Положення про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій у ВПБА
1.11. Положення про відділ міжнародних зв'язків ВПБА

2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ

2.1. Освітньо-професійна програма «Богослов'я» підготовки здобувачів першого бакалаврського рівня вищої освіти
2.2. Положення про організацію навчального процесу у ВПБА
2.3. Навчальний план
2.4. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ВПБА
2.5. Положення про розроблення та реалізацію освітніх програм у ВПБА
2.6. Методичні рекомендації з розроблення робочих програм навчальних дисциплін
2.7. Положення про курсові роботи
2.8. Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін
2.9. Положення про академічну доброчесність у ВПБА
2.10. Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті
2.11. Положення про організацію інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами у ВПБА
2.12. Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку, інших маломобільних груп населення під час перебування на території ВПБА
2.13. Положення про куратора (наставника) академічної групи ВПБА

3. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ

3.1. Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у ВПБА
3.2. Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників ВПБА
3.3. Положення про критерії, правила і процедури оцінювання навчально-методичної, наукової та організаційно-адміністративної діяльності науково-педагогічних, педагогічних працівників ВПБА
3.4. Положення про виявлення та запобігання академічного плагіату у ВПБА

4. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ, ПРАВИЛА ПРИЙОМУ, ПЕРЕВЕДЕННЯ ТА ПОНОВЛЕННЯ

4.1. Правила прийому 2021
4.2. Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів

5. ЗАГАЛЬНООРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ. ЗВІТИ РЕКТОРА

5.1. Річний звіт ректора про роботу колективу Волинської православної богословської академії за період 2019 / 2020 навчального року
5.2. Річний звіт ректора про роботу колективу Волинської православної богословської академії за період 2020 / 2021 навчального року

6. СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ. ПОЗАНАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1. Положення про студентське самоврядування ВПБА
6.2. Положення про старосту академічної групи ВПБА
6.3. Правила про поселення та проживання в студентському гуртожитку ВПБА

7. ОХОРОНА ПРАЦІ

7.1. Організація охорони праці у ВПБА
7.2. Інструкції з охорони праці

Надіслав: VPBAcademy , дата: ср, 04/21/2021 - 11:44